تیزرهای عکسی منتشر شده از لوکاس و وین وین برای کامبک Regular 

👈تیزر های Xiaojun . yanyangو Hendery هم اضافه شد