چند تا عکس از قبل دبیوت سه عضو جدید براتون آوردم


Yang Yang
Hendery


 


 
خدایا یدونه از این داداشا به منم میدادی چی میشد آخه😭😢
Xiao Jun

  


 


 


 

شیائوجون قبلا به عنوان مدل فعالیت داشته