مروری بر سال 2018  

#پارت اول

خاطراتی از زمان "BOSS" و "BABY DONT STOP"DOWNLOAD 720p 

 SUB