اجرای Nct Dream با آهنگ GO و We GO Up در مراسم MBC GAYO 2018

[هه چان در این اجرا حضور نداشت]

720p

90MG

DOWNLOAD