تولد یگانه ادمین فعال در کنار آیین

کسی که همش غرغرای دونگ سنگشو تحمل میکنه 💖

کسی که عاشقه جنوعه.. 

کسی که ازل وندی لاور بوده.. 

دومین ادمین اینجا

کسی که باهاتون حرف هم نزنه دلتون واسش تنگ میشه و در حالت چراغ خاموش همش پیگیرشین

عاشق کیک مخملی سرخ و شهر سبزمون

مهتا ی رولاو و انسیتیزن صدآتیشهه

مبببااااااااارررررررررررکککککککککککککک

زیاد اذیتت میکنم.مهتایاا بیاانهه. ولی همه میدونن اصن آیین آفریده شده واسه حرص دادن و حرص خوردن

چینگویاا.. کوماعو

(آیین شاید سالی دوسه بار انقد لوس شه)