26 اکتبر عجب روز فوق العاده ایههه یعنیی

تولد یوتا رو که داشته باشین ،اون به کنار... امروز چهارمین برد پسرا ی ایل ایی چیل با regular اونم از خیلی سونبه نیم ها.. ولی جدا ممکن شد.. 

دیگه از عشق قشنگ اعضا بهم نگم... اشکاشون که تو چشماشون جمع شده بود.. 

گریه و نفس نغس زدنای جونگ وو تو لایوشن

یوتا بهترین هدیه ی تولدشو گرفت به لطفتون

شیجنی کومااعوو.. 

فایتینگ