میتونید اجراهای اخیر پسرها رو در ادامه دانلود کنید


اجرای پسرا در موزیک بنک

 

We Go Up

Download


اجرا در Music Core

 

1,2,3

Download

We go up 

Download


اجرا آخر در Inkiago

We go up

Download