پست نذاشتم که بذارم برای همین چند تا فن آرت کیوت و جذاب آورد


امیدوارم خوشتون بیاد


جذابه کی بودی تو؟؟؟؟برید کنار که وین وینی اومد
آخرش جانی با این مدل موهاش منو میکشه


جه هیون عین شخصیت های انیمه شده


این مخصوص آیینی