چهارم ژوئن، پسرای انسیتی در شش نوبت از بعداز ظهر تا شب وی لایو داشتن... 

دانلود تمامی وی لایو های دیروز در ادامه مطلب


اولین وی لایو

도전!NCT키우기!


با حضور kun, وین وین، جمین و مارک


DOWNLOAD OR WATCH : here

دومین وی لایو

돼지들이 왔다

متولدین 1995...جانی ته یونگ یوتا


DOWNLOAD OR WATCH : Here

سومین وی لایو

텐데즈의 뮤직시티

لاین ووکالهای تندع (آهنگ Timeless  ) ....... دویانگ جهیون ته ایل

DOWNLOAD OR WATCH : Here

چهارمین وی لایو


탭신동이될꺼야

جیسانگ و تن


DOWNLOAD OR WATCH : Here

پنجمی.. وی لایو انسیتی دریم بمناسبت تولد هه چان.. 

햇쨔니생일3시간전시즈니와함께미리생파

DOWNLOAD OR WATCH: Hereشیشمین وی لایو هم دیگه مصادف بود با یازده دوازده شب به وقت اونا.. یعنی روانی بازیای موقعه خواب قبل از شما سو تفاهم که چه عرض کنم.... اصن نمیدونم چی عرض کنم

이불위 꿀잠소취 숙면체조시간

یوتا و لوکاس و جانگ وو و دویانگ


DOWNLOAD OR WATCH: Here