خب همینجوری که میبینید این 9 آیدول در رنگ کردن موهاشون زدن رو دست بقیه آیدول ها

که تهیونگ ما هم زده رو دست همشون (البته به نظر من جای جیسونگ تو این عکس خالیه)

البته این نظر نتیزن هاست