ترند #Nct 2018 blackonblack در حال حاضر رتبه چهار رو داره 

تبریک ^_^