دانلود ....قسمت پنجم اضافه شد...


دانلود قسمت اول--------------رویا

دانلود قسمت دوم----------سوئیچ

دانلود قسمت سوم---------یکدلی

دانلود قسمت چهارم--تقارن رویاها

دانلود قسمت پنجم (منبع : nct_castle )

دانلود زیرنویس


دریافت زیرنویس فارسی قسمت اول

دریافت زیرنویس فارسی قسمت دوم

دریافت زیرنویس فارسی قسمت سوم

دریافت زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دریافت زیرنویس قسمت پنجم(منبع :nct_castle@)