واییی این ویدیو خیلی فانه...یعنی مردم از خنده..

وقتی که یوتا میگفت کات...

اون تیکه دویانگ و ته یونگ

Download

ببخشید دوستان این مدت نتونستم کامنتامو جواب بدم..

لطفا به حمایت کردناتون ادامه بدین

اگه بازم نبودم واقعا ببخشید