قسمتی از حضور پسرای NCT 127 در برنامه Cultwo show با ساب انگلیسی چسبیده.


              Download---HD