دو موزیک ویدیو بعدی هم مشخص شدن 

Yestoday از ان سی تی یو

و Black on black با همکاری هر 18 عضو ان سی تی (وای چی بشه )