تهیونگ حدود چهار سال روی آهنگ Yestoday کار میکرده ~_~ 

واقعا باید بهش افتخار کرد

فایتینگ لیدر ^_^

(این خبر از کانال ان سی تی برداشته شده)